Regulamin

Regulamin serwisu Autoplacyk.pl

Regulamin określa zasady świadczenia przez serwis Autoplacyk.pl na rzecz użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Autoplacyk.pl. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu Autoplacyk.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Definicje użyte w regulaminie

1.Operator - właściciel serwisu Autoplacyk.pl 2.Autoplacyk.pl – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Autoplacyk.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny w domenie internetowej Autoplacyk.pl 3.Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży pojazdu (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie; 4.Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem; 5.Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie; 6.Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny – „Dodaj ogłoszenie”); 7.Regulamin – niniejszy regulamin;

Ogólne warunki korzystania z serwisu Autoplacyk.pl

1.Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodne ze stanem faktycznym towaru. 2.Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy. 3.Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. 4.Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 30 dni od daty dodania Ogłoszenia. 5.Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 6.Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka . 7.Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji ogłoszenia równolegle także w innych mediach. 8.Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia ,również zdjęć zawartych w ogłoszeniu. 9.Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności.

Ogłoszenia-Konto

Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu podczas rejestracji, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza ldo utworzenia Konta. Utworzenie Konta daje Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do jego Ogłoszeń . Aktywacja Konta następuje po utworzeniu nazwy użytkownika i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Użytkownika nieposiadającego Konta, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia.

Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie Autoplacyk.pl wymaga:

Wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Autoplacyk.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) ,a następnie: Dokonania aktywacji ogłoszenia. Emisja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów . Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu ogłoszenia. Operator zastrzega, że ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania towaru. Do tego rodzaju ogłoszenia zostanie w późniejszym czasie utworzona osobna podkategoria. W okresie emisji ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte .

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Autoplacyk.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej: Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z ogłoszeniem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia o niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta. Operator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie operatora lub jego partnerów, wprowadzające w błąd. Operator nie odpowiada za: brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia, realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia, działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od operatora niezależnych, składane przez użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji, Operator ma prawo do usunięcia każdego ogłoszenia lub zablokowania konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników w ramach serwisu. Podobnie w przypadku, w którym ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię operatora lub w inny sposób szkodzi operatorowi. W sytuacji gdy konto lub działalność użytkownika w ramach Serwisu Autoplacyk.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Autoplacyk.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w Serwisie Autoplacyk.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Autoplacyk.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Autoplacyk.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Autoplacyk.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Operator w ramach Serwisu Autoplacyk.pl może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji. Operator w ramach serwisu może gromadzić dane osobowe użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Operator w ramach serwisu ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych. Operator w ramach serwisu może gromadzić dane osobowe użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Operator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z użytkownikami. Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych. Operator uprawniony jest do uzupełniania posiadanych informacji o użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Operator jest uprawniony do gromadzenia w ramach serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie np. w przeglądarce lub na urządzeniu. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy piksel został załadowany, dostarczając informacji, że użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przejrzystego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Operator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Operator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach: zapewnianie obsługi użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w serwisie. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług. egzekwowanie przestrzegania regulaminu serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć; oraz: oceny niektórych czynników osobowych użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji. Operator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności: Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności. Operator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych użytkowników w przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach serwisu. Operator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w serwisie są poprawne. Dane ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Dodaj ogłoszenie” na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej serwisu. Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii i pozostałych domen może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Operatora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Przedmioty zabronione

Przedmioty nie należące do kategorii motoryzacji (czyt. pojazdy samochodowe) Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość; Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich; naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I Polityka Prywatnosci

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.autoplacyk.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik, który korzysta z Serwisu, i aplikacji mobilnej lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu Autoplacyk.pl oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie Autoplacyk.pl lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Operatora.